Bijzondere Voorwaarden Particulieren

Eye Mobile Logo

Bijzondere voorwaarden Eye Mobile voor consumenten en abonnees met minimaal 5 oproepnummers

In de huidige Bijzondere Voorwaarden wordt bedoeld met:

Abonnement: De Overeenkomst waarbij de Klant één of meerdere Diensten voor bepaalde of onbepaalde duur gebruikt. De formule waarbij een forfaitaire maandelijkse belwaarde wordt aangerekend middels een factuur, wordt eveneens beschouwd als een Abonnement. Abonnementsaanvraag: het door de Klant ingevulde en ondertekende aanvraagformulier waarbij de Klant de levering van de Diensten bij wijze van Abonnement aanvraagt.

Adsl/internet diensten: de Internetdienst en de bijkomende diensten die Eye Mobile verstrekt.

Algemene voorwaarden: huidige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is bij Eye Mobile en de Winkels, en raadpleegbaar is op www.eye-mobile.com

Data diensten: Mobiele Dienst en die aan de Klant worden aangeboden door Eye Mobile en die het de Klant mogelijk maken via een mobiele telefoon toegang te krijgen tot het internet (publieke netwerk), intranet (bedrijfs-netwerken) of andere toepassingen (BlackBerry, WAP, MMS, sms) via het Netwerk.

Diensten: het geheel van de diensten (Mobiele en/of ADSL/Internet en/of Telefonie) waarop de Klant is ingeschreven.

Inhoud: de informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant, ongeacht de identiteit van de Aanbieder van de Inhoud.

Klant: de Consument, die gebruik maakt van de Diensten en/of een Product koopt.

Eye Mobile: Eye Mobile BV, Jan Frans Van Geelstraat 2, 2812 Mechelen BE0835723591. Mobiele diensten: de dienst van mobiele telefonie en de bijkomende diensten die Eye Mobile verstrekt.

Eye Mobile-netwerk: is het door Eye Mobile geëxploiteerde of gebruikte communicatienetwerk dat Eye Mobile in staat stelt zijn diensten te leveren.

Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Eye Mobile nv in verband met de aankoop van de Producten en/of het gebruik van de Diensten. De Overeenkomst omvat de Algemene voorwaarden en in voorkomend geval de Abonnementsaanvraag, het gekozen Tariefplan, en eventueel de Bijzondere voorwaarden en technische specificaties.

Product(en): de verzamelnaam voor één of meerdere producten die de Klant bij Eye Mobile koopt of ter beschikking krijgt.

Simkaart: de chipkaart die door Eye Mobile ter beschikking wordt gesteld van een Klant en die moet worden ingebracht in de mobiele telefoon van de Klant om gebruik te kunnen maken van het mobilofonie Netwerk.

Sms: korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters die de Klant kan verzenden en ontvangen via zijn mobiele telefoon.

Tariefplan: het tariefplan gekozen door de Klant uit de tarieflijst bij het aangaan van de Overeenkomst of nadien. De verschillende Tariefplannen voor de verschillende Diensten kunnen worden geraadpleegd bij de Verdelers en bij de klantendienst van Eye Mobile.

Telefonie diensten: de dienst van vaste telefonie en de bijkomende diensten die Eye Mobile verstrekt.

Winkel: elk materieel verkooppunt of winkel die Diensten en/of Producten van Eye Mobile verdeelt.

Voorafbetaalde belwaarde: de voorafbetaalde belwaarde die de Klant door gebruik van zijn simkaart toegang verleent tot bepaalde Mobiele Diensten ten belope van deze voorafbetaalde waarde, en waarvoor geen factuur wordt uitgeschreven

Aanrekening/Factuur: de beschrijvende staat van de kosten en vergoedingen in verband met de aan U verstrekte ofte verstrekken dienst(en) en -eventueel – de door Eye Mobile verkochte apparatuur in het kader van de Overeenkomst. Een Factuur, die Eye Mobile in overeenstemming met de Belgische btw – wetgeving verplicht dient uit te reiken aan bepaalde Klanten, omvat een bevestiging van het bestaan van een schuldvordering in geld ten opzichte van de Klant. De Klant dient zijn btw-nummer mee te delen. De artikelen van toepassing op de Aanrekeningen zijn eveneens van toepassing op de Factuur.

Klant, U, Uw: de fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging waarmee Eye Mobile deze overeenkomst afsluit, waaronder ook elke persoon die handelt of waarvan wij redelijkerwijze kunnen aannemen dat hij handelt met Uw machtiging of kennis.

 1. Specifieke verplichtingen voor de Klant gerelateerd aan de Dienst Vaste Telefonie

1.1. Via de Dienst Vaste Telefonie, kan U een telefonische verbinding tot stand brengen met gebruik van een vast telefoontoestel of faxtoestel, binnen het Eye Mobile-netwerk en met elk ander telefoonnetwerk en omgekeerd. Dit kan worden beperkt of beëindigd door Eye Mobile omwille van technische moeilijkheden, in geval van buitengewone belvolumes (meer dan 500 euro incl. BTW gedurende één (1) maand) ingeval van abnormaal gebruik of fraude of omwille van redenen van kredietwaardigheid. U wordt hiervan passend op de hoogte gebracht.

1.2. De Dienst Vaste Telefonie behelst: met een vaste telefoonlijn in België, alle soorten oproepen (nationale en internationale oproepen, oproepen naar toestellen voor mobiele telefonie en speciale nummers 070, 077, 078-15 en 0900), uitgezonderd oproepen naar nood nummers en verkorte Belgacom-nummers. U krijgt enkel toegang tot de Dienst Vaste Telefonie met een vaste telefoon door voor het volledige nummer van uw correspondent de kengetallen 1555, 1611of1661 ofwel elke keer te vormen, ofwel automatisch te laten vormen. Via de code 1551 voor het nummer van uw correspondent, schakelt u de Dienst Vaste Telefonie via Eye Mobile uit, en belt u rechtstreeks over uw Belgacom-lijn. Deze gesprekskosten worden tevens door Belgacom gefactureerd.

1.3. Bij de Dienst Vaste Telefonie staat de historische operator in voor de routering van de oproepen naar de nooddiensten. Hiervoor verwijzen wij

1.4. De klant verbindt zich ertoe de dienst vaste telefonie niet te gebruiken om een verbinding tot stand te brengen die in strijd is met de Belgische, Europese of internationale wetgeving. Eveneens verbindt de klant zich ertoe de dienst vaste telefonie enkel te gebruiken voor bonafide doeleinden, die niet in strijd zijn met de openbare orde en in overeenstemming zijn met de aanvaarde goede normen en zeden.

 1. Specifieke uitsluiting van aansprakelijkheid van Eye Mobile , gerelateerd aan de dienst vaste telefonie

Eye Mobile kan niet instaan voor de foutloze werking van bepaalde alarminstallaties, telefooncentrales, andere specifieke eindapparatuur of bepaalde websites die aangesloten zijn op of met het Eye Mobile-netwerk.

 1. Aanvullende bepalingen over de vergoedingen, kosten en aanrekeningsmodaliteiten

3.1. De duur van nationale en automatische internationale gesprekken worden gemeten in seconden. De duur van een verbinding is de tijd begrepen tussen het ogenblik waarop de opgeroepene opneemt tot op het ogenblik waarop de oproeper inhaakt.

3.2. Naast de gesprekskosten of kosten voor het doorsturen van data, kan een connectiekost worden aangerekend.

3.3. Facturatie

Indien de maandelijkse factuur lager is dan€ 12,10 incl. BTW, worden de gesprekken verschoven naar de factuur van de volgende maand. Indien de tweede maand het gecumuleerde bedrag van de gesprekken een minimum van€ 12,10 incl. BTW bereikt ,wordt het totaal van de gesprekken gefactureerd in de tweede maand. Indien dit niet zo is worden de gesprekken nog eenmaal verschoven naar de volgende maand. De derde maand wordt dan in dit geval een factuur opgesteld van de gesprekken van de laatste drie maanden, weliswaar met een minimum van€ 12,10 incl. BTW. De eerste maand na de ondertekening van de bestelbon of het bestelformulier wordt altijd een factuur opgesteld, ongeacht het bedrag.

 1. Nummeroverdracht en geheim nummer

4.1. In geval van een nummeroverdracht, zal Eye Mobile alles in het werk stellen om deze nummeroverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is echter mogelijk dat de overdracht om technische redenen niet kan worden uitgevoerd.

4.2. Bij de aanvraag van de klant tot aansluiting kan de klant een geheim nummer aanvragen waardoor het oproepnummer niet zal worden vermeld in de telefoongidsen, noch tijdens het telefoneren of faxen. Eveneens zal Eye Mobile hierover geen inlichtingen verstrekken naar derden toe, behoudens op vraag van de hulpdiensten of een wettelijke verplichting hiertoe.

 1. Gidsen en inlichtingendienst

5.1. De houder van een telefoonlijn heeft recht op een kosteloze vermelding van zijn gegevens in de Witte Gids, zoals vastgelegd bij wet. Indien U over meerdere telefoonlijnen op hetzelfde adres of in dezelfde gemeente beschikt, kunt U kosteloos een bijkomende lijn tekst per telefoonlijn bekomen.

5.2. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, worden Uw identiteitgegevens en gegevens betreffende uw aansluiting, alsook elke wijziging hieraan, doorgestuurd naar de uitgevers van gidsen voor publicatie en naar de operatoren waarmee we een akkoord sloten voor de verstrekking van telefoon in lichtingen ten behoeve van de abonnees van deze operatoren. Met het oog op de jaarlijkse heruitgave van de Witte Gids, moeten wij, in uitvoering van de terzake afgesloten overeenkomsten, ten laatste 3 maanden voorafgaand aan de publicatie deze gegevens meedelen aan de uitgevers van gidsen. Aansluitingen die tot stand komen na bovenvermelde periode zullen dan ook niet meer kunnen opgenomen worden in de eerstvolgende heruitgave van de Witte Gids. Eye Mobile kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Elke verandering aan de gegevens zal zo vlug mogelijk worden opgenomen in de Witte Gids en in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

5.3. De inlichtingendienst van de operatoren waarmee wij een akkoord hebben gesloten, deelt aan iedereen die erom vraagt een niet-geheim nummer mee, dit kan ook via het internet, alsook de inlichtingen over een aansluiting die in de gids opgenomen zijn of bestemd zijn om er in opgenomen te worden.

Bijzondere voorwaarden Eye Mobile internet

 1. Elektronische post, e-mailadres, webruimte en domeinnaam 1.1. Elektronische post en e-mailadres

1.1.1. Bij aanvang van de overeenkomst kent Eye Mobile U één of meerdere e-mailadressen toe, afhankelijk van het door U gekozen internetabonnement. U behoudt hetzelfde e-mailadres tot aan het einde van deze overeenkomst, tenzij dit door Eye Mobile gewijzigd wordt om technische, operationele of wettige redenen of op uw initiatief. U kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding in geval van een dergelijke wijziging.

1.1.2. Indien U geen gebruik maakt van het Eye Mobile e-mailadres, verbindt U zich ertoe Eye Mobile op de hoogte te brengen van een ander e-mailadres zodat e-mails naar een operationeel e-mailadres kunnen verzonden worden en Eye Mobile voor een klantvriendelijke communicatie kan zorgen.

1.1.3. Het door Eye Mobile toegekende e-mailadres kan bij beëindiging van de overeenkomst niet behouden blijven, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.2. Webruimte

1.2.1. Afhankelijk van het door U gekozen internetabonnement, stelt Eye Mobile webruimte ter beschikking van de klanten zodat U een website kan beheren.

1.2.2. U weet en erkent dat bij overschrijding van het toegestaan volume aan webverkeer, Eye Mobile aangepaste maatregelen moet nemen om het webverkeer binnen de bepaalde grenzen te houden.

1.2.3. Het verkeer van- en naar deze website is eveneens beperkt en is afhankelijk van het door U gekozen internetabonnement en kan niet groter zijn dan de webruimte die U ter beschikking heeft.

1.2.4. Bij beëindiging van de internetdienst bij Eye Mobile, dient Uzelf te zorgen voor overdracht van de website naar een eventuele andere operator, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.3. (Sub)Domeinnamen

1.3.1. De (desgevallend) op Uw verzoek geregistreerde (sub)domeinna(a)m(en) worden U in licentie gegeven. Het gebruik van deze (sub)domeinnamen is, naast deze algemene voorwaarden, ook onderworpen aan de algemene voorwaarden van domeinnaamregistratie, die worden opgelegd door de betrokken domeinnaambeheerder. Wij kunnen de klant daarom geen enkele garantie geven over de domeinnaam die hij aanvraagt bij een domeinnaambeheerder.

1.3.2. U gebruikt zulke domeinnaam op eigen risico en verantwoordelijkheid. U vrijwaart Eye Mobile voor alle schade die Eye Mobile zou kunnen ondervinden als gevolg van het onrechtmatig gebruik door Uzelf of een gebruiker van zulke (sub)domeinnaam.

Indien de Klant tijdens de duurtijd van de overeenkomst een nieuwe (sub)domeinnaam wenst, dienen opnieuw de formaliteiten van een registratie te worden doorlopen, voordat deze in licentie kan worden gegeven.

1.3.4. Bij het einde van de licentie van de (sub)domeinnaam, dient U de rechten en plichten die voortvloeien uit de algemene voorwaarden van de domeinnaambeheerder te respecteren. Eye Mobile kan bij de beëindiging van de registratie van de (sub)domeinnaam een administratieve vergoeding aanrekenen aan de Klant.

1.3.5. Bij het einde van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, kan de Klant de (sub)domeinnaam, indien gewenst en op diens uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijk verzoek, gebruiken in het kader van de dienstverlening geleverd door een andere internet- provider, voor zover de licentie nog niet verstreken is. In zulk geval dient de Klant zelf in te staan voor de overdracht van zijn bestanden.

 1. Specifieke verplichtingen voor de Klant gerelateerd aan de internetdienst

2.1. Het gebruik van de gebruikers namen en wachtwoorden

2.1.1. Om toegang te krijgen tot de internetdienst, wordt de Klant één of meer persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden toegewezen. De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het passend gebruik ervan. Hiertoe dient de Klant alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en het passend gebruik van alle gebruikersnamen en wachtwoorden, die verband houden met de internetdienst, te verzekeren en ervoor te zorgen dat deze niet worden onthuld aan derden. Uw paswoord en gebruikersnaam wordt niet door Eye Mobile gevraagd, tenzij strikt noodzakelijk voor een interventie en enkel bij een telefonische tussenkomst of als reactie van een mail van de klant.

2.1.2. Elk gebruik van om het even welke dienst na opgave van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord, zal onweerlegbaar worden beschouwd als bewijs van gebruik door de Klant. Indien U enige reden heeft om aan te nemen dat een gebruikersnaam of wachtwoord is bekend geworden aan iemand die niet gemachtigd is dit te gebruiken of dat een gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt wordt of zou kunnen gebruikt worden op een niet toegelaten wijze, dient U Eye Mobile daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

2.1.3. Indien Eye Mobile redenen heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid in gevaar is of wordt geschonden of de internetdienst wordt misbruikt, kan Eye Mobile Uw gebruikersnaam of wachtwoord veranderen, waarvan U op de hoogte wordt gebracht. 2.2. Gebruik van de internetdienst en gedragscode

2.2.1. De Klant verbindt zich ertoe bij het gebruik van de internetdienst andere gebruikers, noch het Eye Mobile -netwerk te belemmeren, op welke wijze dan ook.

2.3. Internetabonnement met toegestaan volume

2.3.1. U verbindt zich ertoe het toegestaan maandvolume zoals bepaald voor de door u gekozen abonnementsformule te allen tijde te respecteren. 2.3.2. In het geval U het toegestaan volume heeft overschreden, behoudt Eye Mobile zich het recht voor grenzen te stellen aan het gebruik van de internetdienst en heeft U de mogelijkheid het toegestaan volume éénmalig of blijvend, tegen betaling, uit te breiden.

 1. Snelheid, levertermijn, modem, verhuis

3.1. Snelheid

De aangegeven snelheden zijn maximumsnelheden. De effectieve snelheden die de klant zal ondervinden kunnen afwijken van deze theoretische maximumsnelheden daar ze afhangen van de afstand tot de dichtstbijzijnde telefooncentrale, de kwaliteit van de telefoonlijn, de kwaliteit van de binnenbekabeling en andere technische factoren.

3.2. Levertermijn

De levertermijn wordt op aanvraag van de klant geschat op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon of bestelformulier. 3.3. Modem

Indien het gekozen product voorziet dat Eye Mobile een modem installeert, zal u aan de installateurs, aangeduid door Eye Mobile, de nodigde toegang verlenen tot uw lokalen voor de installatie en voor het onderhoud van deze modem.

Gedurende stroomuitval van de modem kunnen geen diensten verleend worden. Op de lijn waarop het DSL- verkeer wordt verzonden kan en mag geen alarmsysteem aangesloten worden.

De volgende afstand betrekking en gelden voor de installatie: Voor de modem moet stroom voorzien worden op maximaal 1,5 m van de plaats waar de telefoonlijn in het gebouw binnenkomt. PC- apparatuur moet geplaatst worden op maximaal 30 m van de modem.

3.3.1. Garantie modem.

Bij aankoop van een modem van Eye Mobile, geldt een garantieperiode van 1 jaar op het toestel. Wanneer er binnen de garantieperiode een defect wordt vastgesteld (door een technieker van Eye Mobile) van de modem, wordt het toestel gratis omgeruild. De klant dient dan zijn defecte toestel aan Eye Mobile te bezorgen via post.

Indien de klant, binnen de garantieperiode, meldt dat zijn modem defect is, zal een nieuwe modem worden verstuurd door Eye Mobile. Wanneer, na het testen van het veronderstelde defecte toestel door de technische dienst van Eye Mobile blijkt dat de modem niet stuk is, wordt voor het nieuwe verzonden toestel 50 euro (incl. BTW) aangerekend.

3.3.2 Migratie All-in-One 2013 – 2014 en migratie Ml Call 2014

Er geldt een garantieperiode van 6 maanden op de gratis modem die aangeboden werd aan de (Ml)-All In One klanten die gemigreerd werden naar Surf & Talk 12.

3.4. Verhuis

Ingeval van verhuis van de klant wordt een eenmalige kost van€ 50 (inclusief BTW) aangerekend. 4. Wijziging tariefplan

4.1. Tenzij hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Eye Mobile heeft gekregen, mag de Klant niet veranderen van Tariefplan alvorens de oorspronkelijke duurtijd van de Overeenkomst is afgelopen. De datum van verandering geldt als begindatum van de nieuwe periode. Bij de verandering van het contract aanvaardt de Klant de nieuwe getrouwheidsmodaliteiten en ziet hij af van eventuele oorspronkelijke getrouwheids- en promovoordelen.

Bijzondere voorwaarden Eye Mobile mobiele telefonie

 1. Duurtijd van de overeenkomst van de Eye Mobile mobiele diensten en activering van de mobiele diensten

1.1. Alle overeenkomsten voor mobiele diensten worden aangegaan voor een minimum periode van 12 maanden. Voorts dient verwezen te worden naar de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.2. Indien U de overeenkomst van bepaalde duur met Eye Mobile waarbij een mobiele telefoon of een ander eindapparaat aan u werd geleverd, opzegt dan rekent Eye Mobile u een bijkomende vergoeding aan, afhankelijk van de waarde van het eindapparaat. Deze vergoeding betreft de restwaarde van het eindapparaat, berekend aan de hand van een aflossingstabel waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van de overeenkomst wordt gepreciseerd. Voor het berekenen van de maandelijkse waardevermindering van het eindapparaat wordt een lineaire afschrijvingsmethode gebruikt over de looptijd van de overeenkomst.

1.3. Indien de activering van de dienst niet kan doorgaan omwille van technische redenen, voorziet Eye Mobile u een nieuwe simkaart met een nieuwe mobiel nummer. De toekenning van een nieuwe mobiel nummer kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens Eye Mobile. U dient deze nieuwe simkaart te activeren binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de simkaart. Bij gebreke aan activering heeft Eye Mobile het recht de overeenkomst lastens u te beëindigen en een vergoeding aan te rekenen conform de bepalingen van art. 6 van de Algemene voorwaarden en conform bovengenoemde bepaling 1.2 en dit afhankelijk van de waarde van het eindapparaat.

1.4. Tenzij hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Eye Mobile heeft gekregen, mag de Klant niet veranderen van Tariefplan alvorens de oorspronkelijke duurtijd van de Overeenkomst is afgelopen. De datum van verandering geldt als begindatum van de nieuwe periode. Bij de verandering van het contract aanvaardt de Klant de nieuwe getrouwheidsmodaliteiten en ziet hij af van eventuele oorspronkelijke getrouwheids- en promovoordelen.

 1. Nummeroverdracht

2.1. In geval van een nummeroverdracht zal Eye Mobile alles in het werk stellen om deze nummeroverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is echter mogelijk dat de overdracht om technische redenen niet kan worden uitgevoerd.

2.2. Reactivering van een opgezegd nummer is niet mogelijk.

2.3. Met de overdracht van een mobiel nummer kan de Klant zijn gsm-nummer behouden als hij van mobiele operator verandert. Alleen het gsm­ nummer kan worden overgedragen – de Diensten en de Opties niet. De overdracht van zijn nummer naar Eye Mobile ontslaat de Klant niet van de verplichting om zijn verbintenissen tegenover zijn vroegere operator na te leven. Eye Mobile zal de wettelijke bepalingen over de nummeroverdracht naleven en zal de nodige maatregelen nemen om de overdracht gevraagd door de Klant uit te voeren. Eye Mobile kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet ofte late uitvoering van de overdracht door toedoen van de vorige operator of de Klant zelf. Eye Mobile kan in het bijzonder niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een valse, onjuiste of onleesbare overdracht aanvraag.

2.4 Bij eventuele opzegging van een abonnement, dient de klant er rekening mee te houden dat er slechts een maximum termijn van 3 maanden is waarbinnen het bestaande mobiele nummer kan worden behouden. Na een periode van 3 maanden gaat het mobiele nummer terug naar de operator die eigenaar is van het mobiele nummer.

 1. Simkaart

3.1. Per toegekend nummer bezorgt Eye Mobile de Klant een simkaart met oog het gebruik van de Eye Mobile mobiele diensten. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn simkaart de standaard pincode om te vormen tot een

persoonlijke geheime pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code en zal er dus op letten geen te eenvoudige code te kiezen (zoals bijvoorbeeld 1111, 2222of1234).

3.2. De Klant verbindt zich ertoe de simkaart niet te gebruiken op enige andere wijze dan deze voorzien in de overeenkomst. De sim kaarten mogen uitsluitend worden gebruikt in mobiele individuele toestellen (handsets) en mogen in geen geval worden gebruikt in toestellen van het type ‘Sim box’, ‘GSM gateway’ of in vergelijkbare toestellen.

3.3. De simkaarten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen in geen geval worden gebruikt in het kader van de wederverkoop van communicatie, Voice over IP-toepassingen of herrouting. Inbreuken hierop zullen aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 1.500 euro (incl. BTW) per inbreuk.

3.4. De Klant neemt alle nodige voorzorgen om te vermijden dat zijn simkaart verkeerd of onrechtmatig gebruikt wordt. De Klant is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan Eye Mobile of aan derden ten gevolge van het gebruik, ongeacht door wie en ongeacht in welk toestel voor mobiele telefonie, van de simkaart, zelfs in geval van diefstal of verlies. In geval van verlies of diefstal van de simkaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling tot op het moment waarop de Klant Eye Mobile waarschuwt (telefonisch of schriftelijk) en vraagt om tijdelijke schorsing van de simkaart. In afwachting van een definitieve schorsing, krijgt de Klant vervolgens, desgevallend tegen vergoeding, een nieuwe simkaart, waarbij de Eye Mobile mobiele diensten opnieuw worden geactiveerd. De vergoeding voor een vervang-simkaart bedraagt 10€ (incl. BTW) en wordt gefactureerd op de eerstvolgende factuur van de klant, na het melden van de diefstal of het verlies. Indien de Simkaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de Simkaart, wordt aan de Klant gratis een nieuwe Simkaart bezorgd met hetzelfde aantal eenheden en dezelfde vervaldatum als de defecte kaart.

 1. Toegang tot de eerstehulpdiensten

De oproepen naar eerstehulpdiensten (lXX-diensten, en namelijk ook ChiId Focus en het Antigifcentrum) zijn toegelaten als de Klant

een actieve simkaart heeft. Een Klant heeft een actieve simkaart als hij met Eye Mobile een overeenkomst voor de Mobiele Dienst heeft. Eye Mobile communiceert aan de eerstehulpdiensten de coördinaten van het centrale punt van de netwerkcel die de oproeper gebruikt. Sommige eerstehulpdiensten (bijvoorbeeld 112) zijn bereikbaar via alle netwerken (dus ook waar Eye Mobile geen dekking biedt). Andere eerstehulpdiensten zijn op hun beurt alleen bereikbaar als Eye Mobile dekking biedt. In het buitenland kan de Klant de plaatselijke eerstehulpdiensten bereiken via het nummer 112.

 1. Specifieke verplichtingen voor de Klant gerelateerd aan de Eye Mobile Mobiele Diensten

5.1. Via de Eye Mobile mobiele diensten, kan U een verbinding tot stand brengen met gebruik van een dual band GSM(= noodzakelijk) binnen het Eye Mobile -netwerk en met elk ander netwerk en omgekeerd. Dit kan worden beperkt of beëindigd door Eye Mobile omwille van technische moeilijkheden, in geval van buitengewone belvolumes (meer dan 500 euro incl. BTW gedurende één (1) maand), ingeval van abnormaal gebruik of fraude welke Eye Mobile vermoedt of waar zij kennis van heeft of omwille van redenen van kredietwaardigheid. U wordt hiervan passend op de hoogte gebracht.

5.2. U verbindt zich ertoe de Eye Mobile mobiele diensten niet te gebruiken om een verbinding tot stand te brengen die in strijd is met de Belgische, Europese of internationale wetgeving. Eveneens verbindt U zich ertoe de Eye Mobile mobiele diensten enkel te gebruiken voor bonafide doeleinden, die niet in strijd zijn met de openbare orde en in overeenstemming zijn met de aanvaarde goede normen en zeden.

5.3. Normaal gebruik

5.3.1. De Klant verbindt zich ertoe de Eye Mobile mobiele diensten die hem worden geleverd door Eye Mobile te gebruiken als een goede huisvader en uitsluitend voor zijn eigen gebruik, conform de bepalingen van de overeenkomst en de heersende wetten en reglementen. Het is verboden de Eye Mobile mobiele diensten te gebruiken in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

5.3.2. De Klant verbindt zich eveneens tot een normaal gebruik van de Eye Mobile mobiele diensten. Worden niet als een normaal gebruik beschouwd (niet-exhaustieve lijst):

 • een gebruik met de bedoeling communicaties om te leiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, of met het oog op de doorverkoop op welke wijze ook van de Eye Mobile mobiele diensten aan derden en zonder dat Eye Mobile hiervoor voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven;
 • een gebruik op een wijze waardoor bepaalde functies van het Eye Mobile -netwerk of van een door het Eye Mobile -netwerk normaal overgenomen netwerk, niet meer op betrouwbare en correcte wijze kunnen uitgevoerd worden. Voorbeelden zijn: het doorgeven van het identificatienummer van de oproeper (behoudens tegenovergestelde instructie), het doorgeven van het IMEI-nummer van het toestel voor mobiele telefonie waarvan de oproep uitgaat, het onderscheppen en het opnemen van communicaties krachtens een bevel van een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid, of het opnemen en het bewaren van de oproep- en identificatiegegevens;
 • een gebruik op een zodanige wijze dat de identificatie of de lokalisatie van de oproeper naar aanleiding van een noodoproep niet meer mogelijk is, of zodat het Eye Mobile -netwerk overbelast wordt of de goede werking van het Eye Mobile -netwerk verstoord wordt;
 • ieder gebruik op een andere wijze dan door de Klant bij het afsluiten van de overeenkomst aan Eye Mobile is meegedeeld;
 • een gebruik op een wijze die qua frequentie, verdeling tussen de verschillende communicatietypes (nl. telefoon, gegevenstransmissie, SMS, MMS, … )of connectietijd, significant afwijkt van de gemiddelden bij de verschillende Klanten van de Eye Mobile mobiele diensten;
 • een gebruik met een apparaat waarvan de gebruikswijze volgens Eye Mobile valt afviel onder één van de voorgaande punten;
 • ieder ander gebruik dat strijdig is met de toepasselijke algemene- en bijzondere voorwaarden van de Eye Mobile mobiele diensten.

5.4. Het bewijs van bovenvermelde verboden gebruikswijzen kan door Eye Mobile geleverd worden met alle middelen van recht, daaronder begrepen gegevens en overzichten afkomstig van zijn eigen systemen of van deze van andere operatoren van telecommunicatienetwerken waarlangs de communicatie is verlopen. De Klant en Eye Mobile beschouwen deze gegevens en overzichten als waarheidsgetrouw tot bewijs van het tegendeel.

 1. Gegevensoverdracht

Behoudens afwijkende bepalingen, is een inschrijving op of het gebruik van een Data Dienst enkel mogelijk indien de Klant zich heeft ingeschreven voor een Mobiele Dienst (abonnement of Voorafbetaalde belwaarde). In dat geval zal het gebruik van Data Diensten mogelijk zijn, tenzij de Klant Eye Mobile schriftelijk verzocht heeft geen gebruik van Data Diensten toe te laten. Elk gebruik van en/of inschrijving op Data Diensten betekent automatisch dat de Klant de Algemene voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de betrokken Data Dienst aanvaardt. De Data Diensten zijn onderworpen aan een bijzondere tarifering, onder meer in functie van het aantal kilobytes dat de Klant heeft geup- en download met behulp van zijn mobiele telefoon. De tarieven voor elke Data Dienst kunnen worden bekomen in de Winkels en bij de klantendienst van Eye Mobile. Eye Mobile wijst de Klant erop dat Eye Mobile totaal vreemd is aan de contractuele relatie die tussen de Klant en de Aanbieder van Inhoud ontstaat. Als de Klant dergelijke Inhoud wil gebruiken en daarvoor een overeenkomst met de Aanbieder van Inhoud afsluit, dan doet hij dat op eigen risico en kan Eye Mobile in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die wordt verstrekt door de Aanbieder van de inhoud, noch voor de voorwaarden van raadpleging. De Klant kan Eye Mobile niet vragen te bewijzen dat de Klant al dan niet een overeenkomst met een Aanbieder van Inhoud heeft afgesloten. Behoudens Eye Mobile Inhoud onder haar eigen naam zou voorstellen, aanvaardt de Klant dat Eye Mobile helemaal niets te maken heeft met de Inhoud waartoe de Klant via het Netwerk toegang heeft, en derhalve in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor die Inhoud, evenmin als voor informatie die wordt geraadpleegd op websites van derden, of voor e-mails en/of sms’en die worden verstuurd of ontvangen in de context van diensten die verband houden met Inhoud. Eye Mobile kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of reglementering door een Aanbieder van Inhoud (bijvoorbeeld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten). De raadpleging van bepaalde Inhoud kan daarenboven enkel gebeuren overeenkomstig de duur, de prijs, de leeftijdsvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden gebeurlijk bepaald door de betreffende Aanbieder van Inhoud. Indien de Klant bepaalde voorwaarden, zoals specifieke gebruiksvoorwaarden, bepaald door de Aanbieder van Inhoud, niet naleeft, is de Klant uitsluitend verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke overtreding, zoals het buiten dienst stellen van de Inhoud, en zal de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten en vergoedingen van welke aard dan ook verschuldigd zijn. Indien de Klant zich abonneert op de betalende raadpleging van Inhoud die wordt voorgesteld door een Aanbieder van Inhoud, zal de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn voor het raadplegen van die Inhoud, overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Aanbieder. De aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Aanbieder van Inhoud met betrekking tot de raadpleging van de site brengt met zich mee dat de Klant ook de abonnementsprijs aanvaardt.

De Klant verbindt er zich toe om geen data op geautomatiseerde wijze te versturen aan groepen van bestemmelingen.

 1. Gebruik van Mobiele Diensten voor specifieke doeleinden

Tenzij Eye Mobile uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen simkaarten en/of Mobiele Diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren, zij het in hun geheel of gedeeltelijk, (bijvoorbeeld met behulp van een sim box). Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk in de zin van Artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden, met de gevolgen die daaraan verbonden zijn.

 1. Specifieke verplichtingen voor de Klant gerelateerd aan de Eye Mobile herlaad kaarten

8.1. Herladen

De Klant kan zijn belwaarde op zijn Simkaart herladen via het herlaadsysteem op de website https://my.eye-mobile.com De belwaarde blijft 12 maanden geldig voor zover deze belwaarde niet volledig is opgebruikt of de Simkaart niet is gedeactiveerd overeenkomstig artikel 8.2. Wanneer de Klant herlaadt, bij gebrek aan een herlaadbeurt binnen de termijn van 12 maanden na de laatste herlaadbeurt, verliest de Klant de nog niet opgebruikte belwaarde. De maximale opslagcapaciteit voor elektronische betalingen is beperkt tot 60 €(incl. BTW).

8.2. Oproepnummer

Bij de ontvangst van de Simkaart wordt aan de Klant een oproepnummer toegekend. Behoudens voorafgaande overeenkomst tussen Eye Mobile en de Klant of indien de Klant zijn nummer overdraagt in het kader van “Mobiele Nummeroverdraagbaarheid” van een andere operator naar Eye Mobile, kan de Klant zich niet beroepen op het recht om een bepaald Eye Mobile-telefoonnummer te eisen. De Klant kan de Dienst gebruiken voor zover hij binnen een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste oproep of zijn laatste herlading, minstens éénmaal herladen heeft. Zon iet wordt de Simkaart gedeactiveerd. Bij elke herlaad beurt start een nieuwe gebruiksperiode van 12 maanden.

8.3. Simkaart

Eye Mobile blijft eigenaar van de Simkaart die het aan de Klant bezorgt. De Klant verbindt zich ertoe deze niet over te dragen, niet af

te staan, niet te verhuren, niet te vernietigen, op geen enkele wijze door derden te laten gebruiken en op geen enkele manier te beschadigen. Hij verbindt zich ertoe de Simkaart op het eerste verzoek van Eye Mobile onmiddellijk terug te bezorgen. De Klant neemt alle nodige voorzorgen om te vermijden dat zijn Simkaart verkeerd of onrechtmatig gebruikt wordt. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de Simkaart en elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de Simkaart zijn verboden. De Klant verbindt zich ertoe de Simkaart niet te onderwerpen aan enige decompilering, analyse of retrotechniek, geen afgeleide software te creëren en de Simkaart niet te gebruiken op enige andere wijze dan die voorzien in onderhavige algemene voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan Eye Mobile of aan derden ten gevolge van het gebruik, ongeacht door wie en ongeacht in welk toestel voor mobiele telefonie, van de Simkaart, zelfs in geval van diefstal of verlies. In geval van verlies of diefstal van de Simkaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling tot op het moment waarop de Klant Eye Mobile waarschuwt en vraagt om de Simkaart tijdelijk te schorsen in een telefoongesprek met de Eye Mobile-klantendienst (015/700 310) of door dit te melden in een Eye Mobile-winkel. De geldigheidsduur van in de tijd beperkte Voorafbetaalde belwaarde wordt niet geschorst en loopt dus af op de oorspronkelijk voorziene datum.

Er wordt de Klant een nieuwe Simkaart bezorgd. Hiervoor wordt 7 euro (inclusief btw afgehouden van de belwaarde van de klant) en de Dienst wordt opnieuw geactiveerd. De Klant is als enige aansprakelijk voor het correct inbrengen van de Simkaart in zijn gsm. Indien de Simkaart blokkeert of beschadigd raakt ten gevolge van een verkeerde handeling door de Klant wordt na schriftelijke aanvraag van die Klant een nieuwe Simkaart bezorgd. Er zal dan 7 euro (inclusief btw) vervangingskosten van de Simkaart aan de Klant worden aangerekend, dit bedrag wordt afgehouden van de belwaarde van de klant. Indien de Simkaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de Simkaart, wordt aan de Klant gratis een nieuwe Simkaart bezorgd met hetzelfde aantal eenheden en dezelfde vervaldatum als de defecte kaart.

8.4. Aangekochte bundels en gratis bundels verkregen bij herlading

Zowel aangekochte bundels/opties (sms’en, minuten of MB) als gratis verkregen bundels/opties bij herlading, zijn telkens geldig tot 30 dagen na de herlaadbeurt van de Klant, en worden niet overgedragen naar de volgende maand.

 1. Aanvullende verplichtingen van de Klant

9.1. Op verzoek van Eye Mobile, verstrekt de Klant het identificatienummer van de simkaart en/of het IMEI-nummer (tot identificatie van de eindapparatuur) van de voor de Eye Mobile mobiele diensten gebruikte eindapparatuur, van waar de oproep uitgaat teneinde Eye Mobile in staat te stellen bepaalde communicaties of oproep- en identificatiegegevens te onderscheppen, op te nemen en/of te bewaren krachtens een bevel van een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid.

9.2. Onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst, dient te Klant zich te weerhouden van volgende handelingen, zonder dat deze opsomming geacht wordt limitatief te zijn:

 • een gebruik op een zodanige wijze dat de identificatie of de lokalisatie van de oproeper naar aanleiding van een noodoproep niet meer mogelijk is of waardoor het Eye Mobile netwerk overbelast wordt;
 • elke poging tot kopiëren van de technische identificatie gegevens van de simkaart en elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de simkaart; het decompileren van de simkaart of onderwerping ervan aan analyse, retrotechniek of het creëren van een afgeleide software.
 1. Aanvullende bepalingen inzake vergoedingen, kosten en aanrekenings-modaliteiten

10.1. De duur van nationale en internationale gesprekken wordt gemeten in seconden

10.2. Naast de gesprekskosten of kosten voor het doorsturen van data, kan een connectiekost worden aangerekend wanneer de Klant telefoneert naar een aansluiting op een ander netwerk.

 1. Mobiele netwerken dekken het land niet 100%.

Eye Mobile kan niets verweten worden als de diensten op bepaalde plaatsen of gedurende bepaalde tijden niet operationeel zijn. Eye Mobile zal alle redelijke inspanningen leveren om de diensten optimaal te doen functioneren.

 1. Bill Shock – tarieftransparantie

12.1 Artikel 112 van de telecomwet bepaalt dat telecomoperatoren vanaf 01/02/2014 hun consumenten moeten waarschuwen zodra hun factuur een bovengrens bereikt. (De zogenaamde “Bill Shock”) Deze grens wordt bij koninklijk besluit vastgelegd. Het gaat hierbij om alle soorten verbruik en dus niet alleen het mobiele internet. Hiervoor ontvangt de Klant van Eye Mobile voortaan een standaard waarschuwing per sms van zodra de bovengrens van 50€ incl. BTW is bereikt. Daarna wordt de Klant bij elke 100€ (incl. BTW) extra verbuik op dezelfde manier op de hoogte gebracht. Deze waarschuwingen zijn uiteraard gratis. Wenst de Klant het bedrag van de bovengrens te wijzigen of de dienst uit te schakelen, dan kan hij Eye Mobile contacteren via e-mail: admin@eye-mobile.com of telefonisch op het nummer 015/ 700 310. Het gaat hier enkel om een waarschuwing over het verbruik en de diensten worden niet door Eye Mobile geblokkeerd. Dit in tegenstelling tot de waarschuwing -zoals de Europese Unie ze begrijpt- voor mobiel internet, zoals beschreven in Artikel 12. 2.

12.2 In overeenstemming met de toepasselijke EG Verordening betreffende Roaming stelt Eye Mobile een systeem van tarieftransparantie

en -bescherming in werking op basis waarvan de Klant zal verwittigd worden wanneer hij 100 % heeft verbruikt van een bepaalde financiële drempel, door de EG Verordering bepaald op 50 euro (exclusief btw) en waarbij de roamingdatasessies zullen worden onderbroken wanneer dezelfde financiële drempel is bereikt, behoudens uitdrukkelijke vraag van de Klant. De Klant kan dan ook, op zijn uitdrukkelijke vraag, beslissen om niet te genieten van dit systeem van tarieftransparantie en -bescherming. Het systeem van tarieftransparantie en -bescherming wordt van toepassing op uitdrukkelijke vraag van de Klant en vanaf 1 juli 2010 automatisch (behoudens in geval van uitdrukkelijk verzoek van de Klant om het systeem niet toe te passen). Eye Mobile verwittigt de Klant ook dat bepaalde Toestellen automatisch en ongecontroleerd een dataroamingverbinding tot stand kunnen brengen en dat data worden gedownload en dat de Klant deze automatsische dataroamingverbinding kan uitschakelen. Meer informatie hieromtrent kan de Klant vinden in de gebruiksaanwijzing van het betreffende Toestel.

 1. Informatie aan de klant

Eye Mobile wijst de Klant op mogelijk gevaar bij het gebruik van zijn gsm tijdens het besturen van een voertuig en op de storingen

die zijn gsm kan veroorzaken in de buurt van brandstoffen en explosieven en in medische apparatuur of navigatiesystemen. Eye Mobile kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ten gevolge van de hierboven vermelde factoren optreedt, hetzij bij de Klant, hetzij bij derden.

Bijzondere voorwaarden Eye Zero abonnement

Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden geen betaald gebruik heeft wordt een eenmalige som van 5 euro exclusief BTW aangerekend en kan het abonnement de daaropvolgende maand geannuleerd worden door Eye Mobile.

Bijzondere voorwaarden bundels Elementen die deel uitmaken van een bundel en die binnen de maand niet opgebruikt zijn worden niet overgeheveld naar de volgende maand.

Bijzondere voorwaarden promo gratis VDSL-modem (maart 2015) De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden in bijlage bij de bestelbon alsook van de bijzondere verkoopsvoorwaarden, gepubliceerd op onze website www.eye-mobile.com , alsook van de tarievenlijst die bij de ondertekening van bestelbon overhandigd is aan de klant en de klant verklaart deze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de tarieven zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de tarieflijst maken integraal deel uit van de tot stand gekomen overeenkomst. Binnen 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op de ondertekening van het contract of van het plaatsen van de online bestelling, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de klant aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze rekening. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumperiode van 24 maanden. Voorts dient verwezen te worden naar de bepalingen van de Algmene Voorwaarden. Indien u deze overeenkomst van bepaalde duur opzegt, rekent Eye Mobile u een bijkomende vergoeding aan afhankelijk van de waarde van het meegeleverde apparaat (150€ incl. BTW). Deze vergoeding betreft de restwaarde van het eindapparaat, berekend aan de hand van een aflossingstabel waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van de overeenkomst wordt gepreciseerd. Voor het berekenen van de maandelijkse waardevermindering van het eindapparaat wordt een lineaire afschrijvingsmethode gebruikt over de looptijd van de overeenkomst. Elke nieuwe klant en bestaande klant, zowel particulier als zakelijk, kan van deze promotie genieten. Deze aanbieding is geldig t.e.m. 31/03/2015. Wij behouden het recht deze promotie aan te passen.

Specifieke kosten en vergoedingen

 1. Administratieve kosten
OMSCHRIJVING Privé-klanten Professionele klanten
(incl. btw) (excl. btw)
Administratieve kosten voor herinneringen
2de herinnering 12,10€ 10€
Administratieve kosten duplicaat factuur
Volledig gedetailleerde factuur 7€ 5,79€
Vroegtijdige opzegging
De klant beëindigd het contract voor het einde van de 100% van de resterende maandelijkse abonnementsgelden tot het einde
contractduur van de contractduur volgens de algemene voorwaarden
Administratieve kosten voor wederindienststelling
Om het product opnieuw in dienst te stellen na schorsing 30€ 24,79€
wegens niet nakomen van de verplichtingen
 1. Kosten bijkomende diensten voor GSM
OMSCHRIJVING Privé-klanten Professionele klanten
(incl. btw) (excl. btw)
Duo-simkaart 3,00€ 2,48€
Vervanging simkaart door verlies, diefstal of verkeerde 10,00€ 8,26€
manipulatie
Vervanging simkaart door productiefout of slechte configuratie Gratis Gratis

Eye Mobile BVBA  J.Fr. Van Geelstraat2 , 2812 Mechelen – www.eye-mobile.com– admin@eye-mobile.com -T: +3215 700 310

 1. Kosten bijkomende diensten voor internet
OMSCHRIJVING Privé-klanten Professionele klanten
(incl. btw) (excl. btw)
Herstellingswerken: Oorzaak bij de Eye Mobile of de Gratis Gratis
infrastructuur van Preximus tot aan het intropunt
Herstellingswerken: Oorzaak bij de infrastructuur van de klant 150€ 123,97€
(vanaf het intropunt)
Herstellingswerken: Laattijdige annulatie afspraak of niet 60€ 49,59€
aanwezig
Vervanging internet eindaparatuur (modem, reuter … ) te wijten 99,00€ 81,82€
aan een fout van de klant (vb. Blikseminslag, verkeerde
manipulatie, fysieke schade aan het toestel. .. )
Vervanging van een modem/reuter die volgens de klant niet 50€ 41,32€
naar behoren werkt, waarbij na tests door Eye Mobile blijkt
dat de modem niet defect is en er een nieuwe modem wordt
verzonden.
Verhuis van een internetverbinding 50€ 41,32€
Interventie technieker bij aansluiting: niemand aanwezig, geen 60€ 49,59€
toegang, weigering …
Activatie kosten ADSL – VDSL 59€ 48,76€
Nieuwe modem/reuter 99€ 81,82€
Installatie internetaansluiting (optioneel) 99€ 81,82€
Splitter 3,00€ 2,48€

Eye Mobile Marketing BV B.T.W. BE 0835.723.591